Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 378. Maddesi gereği çalışmalar yaparak riskin yönetilmesini sağlar. Bu komitenin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’ne ve Türk Ticaret Kanunu’nun 378. Maddesine dayanır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Şahin UĞUZ

 Üye 

Ramazan SARIER 

 Üye